Το Πρόγραμμα Organic.Edunet της δράσης eContentPlus

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Organic.Edunet για βιολογική γεωργία και αγρο-οικολογία

organic_picture_index.png


A Multilingual Federation of Learning Repositories with Quality Content for the Awareness and Education of European Youth about Organic Agriculture and Agroecology (2008-2010)

Organic.Edunet is a project aiming to facilitate access, usage and exploitation of digital educational content related to Organic Agriculture (OA) and Agroecology. It has deployed a multilingual online federation of learning repositories, populated with quality content from various content producers. In addition, it has also deployed a multilingual online environment (the Organic.Edunet Web Federation portal) that will facilitate end-users’ search, retrieval, access and use of the content in the learning repositories. The project studied educational scenarios that introduce the use of the Organic.Edunet portal and content to support teaching of topics related to OA and Agroecology in two cases of formal educational systems, i.e., high-schools and agricultural universities. Furthermore, it continuously evaluates project results in the context of pilot demonstrators in pilot educational institutions, as well as through open validation events where external interested stakeholders will be invited. Organic.Edunet focuses on achieving interoperability between the digital collections of OA and Agroecology content that producers in various EU countries have developed, as well as facilitating publication, access, and use of this content in multilingual learning contexts through a single European reference point. In this way, digital content that can be used to educate European Youth about the benefits of OA and Agroecology, becomes easily accessible, usable and exploitable.

Αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον για την εύρεση και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου που σχετίζεται με τη Βιολογική Γεωργία και Αγρο-οικολογία (2008-2010)

Το έργο Organic.Edunet στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου που σχετίζεται με τη Βιολογική Γεωργία και την Αγρο-οικολογία. Το έργο έχει εγκαταστήσει ένα πολύγλωσσο ηλεκτρονικό σύνολο από μαθησιακές αποθήκες, γεμάτο με ποιοτικό περιεχόμενο από διάφορους παραγωγούς περιεχόμενου. Επιπλέον, έχει αναπτύξει ένα πολυγλωσσικό ηλεκτρονικό περιβάλλον, τη δικτυακή πύλη του Organic.Edunet, η οποία διευκολύνει την εύρεση, ανάκτηση, πρόσβαση και χρήση εκπαιδευτικού περιεχομένου από τους χρήστες μέσα στις μαθησιακές βιβλιοθήκες. Το έργο μελετάει εκπαιδευτικά σενάρια που εισάγουν τη χρήση της πύλης Organic.Edunet και του περιεχομένου της ως υποστήριξη για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με την Βιολογική Γεωργία και την Αγρο-οικολογία. Το Organic.Edunet επικεντρώνεται στην επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συλλογών ψηφιακού περιεχομένου Βιολογικής Γεωργίας και Αγρο-οικολογίας που έχουν αναπτυχτεί από παραγωγούς περιεχόμενου από διαφορές χώρες της ΕΕ, καθώς και στη διευκόλυνση της δημοσίευσης, πρόσβασης και χρήσης αυτού του περιεχομένου σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα μάθησης, μέσω ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σημείου αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, το ψηφιακό περιεχόμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των νέων της Ευρώπης σε σχέση με τα οφέλη της Βιολογικής Γεωργίας και της Αγρο-οικολογίας, γίνεται εύκολα προσβάσιμο, χρηστικό και αξιόπιστο.

Η συμβολή του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Organic.Edunet

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών συνέβαλε στο Πρόγραμμα Organic.Edunet με την παραγωγή ενός γενεσιουργικού εκπαιδευτικού σεναρίου για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός βιολογικού σχολικού κήπου και στη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών και σχολείων για την εφαρμογή του.

Organic_Scenario.jpg Organic_booklet.jpg
Το εκπαιδευτικό σενάριο για την ανάπτυξη ενός βιολογικού σχολικού κήπου Organic.Edunet: New ways of teaching Organic Agriculture and Agroecology / Handbook of Scenario Implementation at School Level

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο από τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου "Organic.Edunet"

cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License