Θερμότητα Στ' Δημοτικού

ΦΕ1: Η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή

ΦΕ2: Η θερμότητα μεταφέρεται με ρεύματα

ΦΕ3: Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License