Πρόγραμμα Comenius - Σχολική σύμπραξη "SEAA" (2005-2008)

Solar Energy: Awareness & Action [SEAA]
Ηλιακή Ενέργεια: Ενημέρωση & Δράση [ΗΕΕΔ]

SEAA_Consortium.jpg


Περίληψη της πρότασης του Σχεδίου

Αυτό το Σχέδιο σχολικής σύμπραξης Comenius (2005-2008) στοχεύει να εδραιώσει μια συνεργασία 5 σχολείων από 5 Ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να ενημερωθούν τα παιδιά για πτυχές της ηλιακής ενέργειας, τις χρήσεις και τις εφαρμογές της. Μια θεματική προσέγγιση για την ηλιακή ενέργεια προγραμματίζεται να περιλάβει ή ακόμα και να συνυφάνει τυπικές και μη τυπικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, όπως είναι οι διερευνήσεις και οι πειραματικές δραστηριότητες μέσα σε ένα πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και ένα μαθησιακό περιβάλλον «ελεύθερης επιλογής» που περιλαμβάνει δραστηριότητες εκτός σχολικής τάξης (π.χ. επισκέψεις σε συγκεκριμένους χώρους και πανηγύρια επιστήμης). Οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες του σχεδίου θα ανατεθούν από κοινού σε ομάδες παιδιών κάθε σχολείου, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία της συνεργασίας με συμμαθητές τους από άλλες χώρες, συμβάλλοντας ο ένας στη μάθηση του άλλου.

Στο εννοιολογικό επίπεδο το Σχέδιο μπορεί ενδεικτικά να εξετάσει ζητήματα όπως "ενέργεια από τον ήλιο" "θερμότητα και φως από τον ήλιο", "το φαινόμενο του θερμοκηπίου", "θέρμανση νερού με ηλιακή ενέργεια” "ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο" (φωτοβολταϊκά στοιχεία) "ενεργειακή αλλαγή", "εξοικονόμηση ενέργειας" κ.λπ. Όσον αφορά τις κατασκευές που σχετίζονται με πειράματα και διερευνητικές δραστηριότητες, μπορούν να υπάρξουν διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως: ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλιακοί φούρνοι, ηλιακά παιχνίδια με τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και μικρούς κινητήρες, αλλά και πρότυπα ή μοντέλα θερμοκηπίων, ηλιακών σπιτιών κ.λπ. Επιπλέον, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα που θα ανακύψουν θα συζητηθούν μέσα στην τάξη και θα αφορούν κυρίως την ενεργειακή κρίση μέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, τις πολιτικές για τη χρήση και την εφαρμογή της ηλιακής ενέργειας, τους πολιτισμικούς παράγοντες που ενθαρρύνουν ή αντιστέκονται στη διάδοση των εφαρμογών ηλιακής ενέργειας κ.ά.

Οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό των Ιδεών για Πανηγύρια Επιστήμης που οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Comenius 3 "Hands-on Science". Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο είναι συνδεδεμένοι εταίροι του Δικτύου Comenius 3 Hands-on Science και οι δραστηριότητες αυτού του Σχεδίου εγγράφονται στις δραστηριότητες του Δικτύου.

Περισσότερα για το διεθνές Δίκτυο Hands-on Science μπορείτε να διαβάσετε σε αντίστοιχη σελίδα.

SEAA_logo_final.jpg


Summary of project proposal

The Solar Energy Awareness & Action [SEAA] Comenius 1 project aims to establish a partnership of 5 schools from five European countries in order to make children aware about aspects of solar energy, its uses and applications. A thematic approach to solar energy is planned to include or even interweave formal, non-formal and informal teaching and learning approaches, such as investigations and hands-on activities within a formal education context, but also within a free-choice learning environment involving outside classroom activities (e.g. on site visits and science fairs). Shared project activities will be undertaken jointly by groups of children in each school, allowing pupils to learn from the experience of working with pupils from other countries contributing to each other’s learning.

On the conceptual level the project may indicatively deal with issues like “energy from the sun” “heat and light from the sun”, “the greenhouse effect”, “solar water heating” “electricity from the sun” (photovoltaic cells) “energy change”, “energy saving” etc. Regarding the construction of projects related to hands-on experiments and activities, there are several alternatives such as: solar water heaters, solar cookers, solar toys with photovoltaic cells and motors, but also models of greenhouses, solar homes etc. Moreover, social, environmental and ecological issues will be raised and discussed in class, mainly concerning the energy crisis within a sustainable development framework, policies in the use and application of solar energy, cultural factors that encourage or resist the spread of solar energy applications and so on (see project logo above).

The pupils will be encouraged to participate in the European Contest of Ideas for Science Fairs organized by the European Comenius 3 Network “Hands-on Science”. The participants have become Associated Members of the Hands-on Science Network and the activities of this project enrol in the activities of the Network.

Οι Προτάσεις του Σχεδίου Comenius (SEAA)

Τα Παραδοτέα του Σχεδίου Comenius (SEAA)

Δημοσιεύσεις-Παρουσιάσεις του Σχεδίου Comenius (SEAA)

Παρουσιάσεις του Σχεδίου Comenius (SEAA) στον τύπο

  • Ένα αρχικό άρθρο για το Πρόγραμμα "Solar energy: awareness and action", δημοσιευμένο στην εφημερίδα Times of Malta, Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2006 (στα αγγλικά).
  • Ένα άρθρο για το Πρόγραμμα "Solar energy: awareness and action" από τη συνάδελφο Claudia Caruana Anastasi, δημοσιευμένο στην εφημερίδα Times of Malta, Κυριακή 11 Ιουνίου 2006 (στα αγγλικά).
  • Μία συνοπτική παρουσίαση για το Πρόγραμμα "Solar energy: awareness and action" από τo συνάδελφο Ivan Mifsud Bons, δημοσιευμένο στην εφημερίδα Times of Malta, Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 (στα αγγλικά).
cc.jpg
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License