Καλωσήλθατε στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Λίγα λόγια για το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Το πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας ενός Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών προτείνεται να είναι διττό. Από τη μια μεριά προτείνεται η διαμόρφωση ενός Εργαστηρίου υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσα σε περιβάλλοντα τυπικών (προβλεπόμενων από τα αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια), μη-τυπικών (σχέδια εργασίας, εναλλακτικά πειράματα και κατασκευές), αλλά ακόμα και άτυπων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων (πανηγύρια επιστημών, διαγωνισμοί και εκθέσεις εργασιών μαθητών κλπ.). Από την άλλη, προτείνεται η παράλληλη διαμόρφωση ενός Εργαστηρίου έρευνας & ανάπτυξης για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην πρώτη σχολική βαθμίδα, εστιάζοντας κυρίως στην εφαρμογή και στον έλεγχο στην πράξη καινοτόμων δραστηριοτήτων, προσεγγίσεων και νέων διδακτικών αντικειμένων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ειδικευμένους φορείς και ιδρύματα, σε τοπικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως μέσα από τη συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά Προγράμματα. Οι δύο αυτές πτυχές του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών προτείνεται να είναι αλληλένδετες και συνεπικουρούμενες να τροφοδοτούν η μία την άλλη προκειμένου οι σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις των φυσικών επιστημών να προκύπτουν τόσο μέσα από την αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών, μαθητών και αντικειμένων, αλλά και μέσα από την έρευνα, ως μία συστηματική και αξιολογημένη εμπειρία σχολικής πράξης.

Ο ρόλος του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών θα μπορούσε να είναι ουσιαστικός στην εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, αλλά και στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών με μεγαλύτερη υπηρεσιακή εμπειρία, πάντοτε σε συνεννόηση και συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και ενδεχομένως με τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ).
Στην εισαγωγική επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έρθουν σε επαφή με τις αρχές τις διδασκαλίας και μάθησης στις φυσικές επιστήμες και με την εργαστηριακή φύση και πρακτική του αντικειμένου, όπως υποστηρίζεται και από τα ΔΕΠΠΣ και τα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να αισθανθούν άνετα με το αντικείμενο των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να διακρίνουν τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητές του και παράλληλα να αποκτήσουν εμπιστοσύνη και θετική στάση έναντι της εργαστηριακής πρακτικής, που αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος του. Επίσης, στόχος είναι να γίνει μια πρώτη γνωριμία με το Κέντρο και να αρχίσει η καλλιέργεια μιας γόνιμης και διαρκούς συνεργασίας.
Η συνεχιζόμενη επιμόρφωση προτείνεται να είναι περιοδικά επαναλαμβανόμενη κατά τη διάρκεια του έτους, με ομάδες εκπαιδευτικών των 20-25 ατόμων και για 2 τουλάχιστον τρίωρα στην αρχή κάθε τριμήνου. Τέτοιες επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών έχουν συμβεί με επιτυχία στο παρελθόν και πάντοτε υπήρχε η επιθυμία για μια πιο συστηματική και τακτική προσέγγιση σε ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη στις φυσικές επιστήμες. Άλλωστε, σχετικές συζητήσεις με τους σχολικούς συμβούλους τοπικά, αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, τείνουν να καταδείξουν υπαρκτή αυτή την ανάγκη συνεχιζόμενης επιμόρφωσης σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι το εγχείρημα είναι εφικτό, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, προϋποθέσεις και το ανθρώπινο δυναμικό. Κύριος στόχος μιας τέτοιας προσέγγισης συνεχιζόμενης και τακτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τις φυσικές επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η αποσαφήνιση του εννοιολογικού περιεχομένου των εννοιών που καλούνται να διδάξουν κάθε φορά σε συσχέτιση με την εργαστηριακή πρακτική που τις συνοδεύει, καθώς επίσης και οι διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις που προτείνονται γι αυτές τις έννοιες σε επίπεδο σχολικής τάξης με τις διαθεματικές προεκτάσεις που θα μπορούσαν να λάβουν μέσα από σχέδια εργασίας, εναλλακτικές πειραματικές διερευνήσεις, κατασκευές κλπ. Είναι σημαντικό να διατυπώνονται και να ανταλλάσσονται ιδέες τόσο για το τυπικό όσο και για το μη τυπικό κομμάτι των εκπαιδευτικών διαδικασιών έτσι, ώστε να προκύπτει μια γόνιμη και συνεχής συζήτηση και αναζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών μέσα σε μια πληθώρα και ποικιλία θεμάτων, τα οποία δυσκολότερα προκύπτουν έξω από τέτοιες συζητήσεις με μέλη των «κοινοτήτων της πράξης». Ένας εξίσου σημαντικός τομέας μελέτης κατά τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από διαδικασίες της σχολικής τάξης, κυρίως όσον αφορά το στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, αλλά επίσης της αρχικής και της τελικής. Είναι σημαντικό να προτείνονται και να συζητούνται εναλλακτικοί τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης που να είναι φιλικές προς τη γνώση, εμπειρία και κουλούρα των παιδιών και να καλλιεργούν ένα ευχάριστο και μη απειλητικό κλίμα στην τάξη (βλ. συζήτηση για το φάκελο υλικού, χάρτες εννοιών, σκιτσογραφίες εννοιών και ανάπτυξη επιχειρημάτων, ιστορίες από τις φυσικές επιστήμες, θέατρο και φυσικές επιστήμες, ημερήσιος τύπος και φυσικές επιστήμες, παιχνίδια με έννοιες φυσικών επιστημών κλπ.)

EFEPE_ground_plan.jpg

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών βρίσκεται στο νέο κτίριο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, στη νότια μεριά του οικοπέδου του Σχολείου, στην οδό Μάχης Κρήτης 33 στα Μισίρια. Υπάρχει είσοδος και από την πίσω μεριά, από μία μικρή πλατεία, στρίβοντας αριστερά από την οδό Πατριάρχου Αθηναγόρα, απέναντι από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Υπάρχει πρόσβαση και με λεωφορείο, καθώς στην πίσω πλατεία είναι το τέρμα πολλών αστικών δρομολογίων (βλ. διπλανό χάρτη της περιοχής). Συνήθως υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στην πλατεία και στους γύρω δρόμους.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας του Εργαστηρίου είναι 28310 21249 και το e-mail: moc.liamg|hterepefe#moc.liamg|hterepefe.


Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Νεκτάριος Τσαγλιώτης

9th_Primary_School_of_Rethymno_a.jpg 9th_Primary_School_of_Rethymno_b.jpg 9th_Primary_School_of_Rethymno_c.jpg
To 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (περιοχή) To 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (γειτονιά) To 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (οικόπεδο)

Δείτε παρακάτω ένα βιντεάκι κατασκευασμένο από το Google Earth, το οποίο απεικονίζει τη χρονολογική εξέλιξη των εγκαταστάσεων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, με την προσθήκη του νέου κτηρίου και την ανάπτυξη του σχολικού κήπου (11/7/2003 έως 14/7/2010). Δείτε το σε μεγέθυνση και εστιάστε στη νότια και νοτιοανατολική μεριά του Σχολείου.


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License